ZeRO轮替积分战场

ZeRO战场分为两种模式:华丽模式和乱斗模式。

战场规则:每晚20:30报名开始,20:35战斗开始,阵营为随机分配(职业平均分配),作战持续时间25分钟。

战场奖励:胜30积分,负15积分。

注:战场系统限定机器码,一人一码,战场内超过规定时间未做动作将被踢出战场。

 


 

战场一:华丽模式

获胜条件:破坏地方华丽

 


 

战场2:乱斗模式

获胜条件:优先击杀敌方阵营200次

 


可兑换奖励:

物品名称   所需积分
RWC纪念戒指   1200
RWC纪念坠子   1200
时装附魔石   350
掉宝箱子   118
护贝药   46
毒药瓶箱子   46
词条魔力卷轴   28
抗性药水   20
抗性药水   20
抗性药水   20
抗性药水   20
武器保护卷轴   14
       RWC纪念戒指          对所有阶级敌人伤害+4%,
与RWC纪念坠子一起装备时,ALL+2,ATK/MATK+2%。
       RWC纪念坠子 ALL+1,
ATK+2%,MATK+2%。